بیمار مبتلا به کرونا همراه پزشکش در قاب دوربین
بیمار مبتلا به کرونا همراه پزشکش در قاب دوربین
یک بیمار بستری مبتلا به کرونا با حال عمومی خوب از مرکز پزشکی آموزشی درمانی لقمان ترخیص شد و این عکس را به یادگار برایمان ارسال کرده اند.