نظارت کارشناسان بهداشت محیط بر دفن بهداشتی جسد
نظارت کارشناسان بهداشت محیط بر دفن بهداشتی جسد
با توجه به اهمیت بهداشتی و لزوم رعایت شرایط مرتبط با دفن اجساد مشکوک و مبتلا به ویروس کرونا کارشناسان بهداشت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این روزهای کرونایی بر نحوه دفن بهداشتی اجساد مشکوک و مبتلا به کرونا نظارت کامل دارند.