من همگی درد شوم تا که به درمان برسم...
من همگی درد شوم تا که به درمان برسم...
همکاران شیفت درمانگاه شبانه روزی شهید مهتدی پیشوا همچنان در خط مقدم مبارزه با کرونا برای خدمت به بیماران از جان مایه می گذارند.