مهمترین نکات استفاده از کولرهای آبی در دوران شیوع کرونا
مهمترین نکات استفاده از کولرهای آبی در دوران شیوع کرونا
توجه به راهنمایی های بهداشتی مربوط به دستگاه های خنک کننده آبی می تواند نقش مهمی در پیشگیری از شیوع و انتقال کرونا در منازل و اماکن عمومی داشته باشد.