مهمترین نکات استفاده از پنکه در دوران شیوع کرونا
مهمترین نکات استفاده از پنکه در دوران شیوع کرونا
برای پیشگیری از شیوع کرونا، در کنار رعایت توصیه های بهداشتی از قبیل فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک، شستن و ضدعفونی دست و گندزدایی سطوح، توجه به نکات بهداشتی مربوط به خنک کننده هایی مانند پنکه می تواند نقش مهمی در کاهش انتقال ویروس به ویژه در مکان های عمومی داشته باشد.